Hantering

Brott i nära relationer - fakta om

Möt en kvinna annorlunda

Skapa din egen tabell Här kan du själv ta fram tabeller med resultat från åren Läs mer om NTU Sedan har Brå årligen genomfört Nationella trygghetsundersökningen NTU vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Reviderad metod Metoden för NTU reviderades undergenom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samt att urvalet utökades och en del frågeformuleringar ändrades. Eftersom ett huvudsakligt syfte med NTU är att kunna göra jämförelser över tid, har en metod tagits fram för att resultattrender för perioden — ska kunna jämföras med — och kommande år.

Innehåll på sidan

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att erhålla hjälp av kommunen oberoende vilken art av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om ni har gjort en polisanmälan eller ej, eller om våldet är av dylik art att en person kan straffas för det i domstol eller ej, så har du rätt att erhålla stöd och hjälp av socialtjänsten inom din kommun. Stödåtgärder ska anpassas postumt varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som handledning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk assistans, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen. Se till att bibehålla relationen tillsammans dessa personer.

Bra länkar

Fraktur i nära relationer Brott i nära relationer - fakta om Med fraktur i nära relationer menas brott därborta gärningspersonen har eller har haft ett nära relation till brottsoffret. Brotten köper ofta om ofredande, olaga hot, aga eller sexualbrott. Det här innebär fraktur i nära relation Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för fraktur där offer och förövare har alternativt har haft en nära relation. Brotten kan begås genom fysiskt, psykiskt alternativt sexuellt våld. Det kan också befinna brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan tillstånd. En nära relation kan innebära att parterna är eller har varit viga, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Begreppet omfattar även barn, päron och syskon till gärningspersonen.

Leave a Reply